loading spinner
I alt (ekskl. moms): 0 DKK

Generelle vilkår og betingelser – Privatkunde

Indhold:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Erhvervsdrivendes identitet

Artikel 3 - Anvendelighed

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Forbrugers forpligtelser i fortrydelsesperioden

Artikel 8 - Forbruger, der gør brug af sin fortrydelsesret, og omkostningerne, det medfører

Artikel 9 - Erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af fortrydelse

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel 11 - Prissætning

Artikel 12 - Aftaleopfyldelse og ekstra garanti

Artikel 13 - Levering og gennemførelse

Artikel 14 - Langsigtet varighedstransaktion: varighed, opsigelse og forlængelse

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klageprocedure

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Yderligere eller andre betingelser

Artikel 1 - Definitioner

Følgende definitioner gælder i disse vilkår og betingelser:

1.            Tillægsaftale: En aftale, hvor en forbruger køber produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser via en fjernsalgsaftale, og erhvervsdrivende eller en tredjepart leverer disse produkter, digitale indhold og/eller tjenesteydelser i overensstemmelse med en aftale mellem den pågældende tredjepart og erhvervsdrivende.

2.            Fortrydelsesfrist: Den tidsperiode, inden for hvilken en forbruger kan gøre brug af sin fortrydelsesret.

3.            Forbruger: En fysisk person, hvis handlinger ikke udføres med henblik på handel, et erhverv eller en virksomhed.

4.            Dag: Kalenderdag.

5.                Digitalt indhold: Data, der produceres og leveres i digital form.

6.            Langsigtet varighedstransaktion: En fjernsalgsaftale vedrørende en serie af produkter og/eller tjenesteydelser, hvor forpligtelsen til at levere og/eller købe er fordelt over en tidsperiode;

7.            Varigt medie: Ethvert middel - også e-mail -, der gør det muligt for forbruger eller erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er adresseret til vedkommende personligt, på en måde, der muliggør fremtidig indsigt eller brug i en periode, der er tilpasset det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som muliggør uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

8.            Fortrydelsesret: En forbrugers mulighed for at annullere en fjernsalgsaftale inden for fortrydelsesfristen.

9.            Erhvervsdrivende: Den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til

                   forbrugere på afstand.

10.          Fjernaftale: En aftale indgået mellem erhvervsdrivende og forbruger inden for rammerne af et system, der er tilrettelagt med henblik på fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvorved der udelukkende eller delvis gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation til og med det tidspunkt, hvor aftalen indgås.

11.          Standardformular til fortrydelsesret: Den europæiske standardformular til fortrydelsesret, der er inkluderet i bilag I i disse vilkår og betingelser. Erhvervsdrivende er ikke forpligtet til at levere bilag I, hvis forbrugeren ikke har nogen fortrydelsesret med hensyn til sin ordre.

12.          Teknik til fjernkommunikation: Midler, der kan anvendes til kommunikation vedrørende erhvervsdrivendes tilbud og indgåelse af aftaler, uden at forbrugeren og erhvervsdrivende behøver at være på samme sted på samme tid.

 

Artikel 2 - Erhvervsdrivendes identitet

Erhvervsdrivendes navn: Solits, der handler under navnet/navnene: Solits B.V.

Fysisk adresse:
Linnewever 5
2292 JG Wateringen
Nederlandene Telefonnummer: +31 (0)174 88 16 88 / +4571430258

Telefonisk tilgængelighed: Mandag t/m fredag fra kl. 9.00 til 17.00
E-mailadresse: info@podierogmontrer.dk
Hjemmeside: https://www.podierogmontrer.dk/www.solits.eu 

CVR-nummer (KvK-nummer i Nederlandene): 76690865
Momsnummer: NL8607.51.600.B.01

 

Artikel 3 - Anvendelighed

1.            Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra erhvervsdrivende og alle fjernsalgsaftale, der indgås mellem erhvervsdrivende og forbruger.

2.            Inden der indgås en fjernsalgsaftale, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, skal erhvervsdrivende, inden aftalen om fjernsalg indgås, angive, hvordan disse generelle vilkår og betingelser kan ses på erhvervsdrivendes forretningssted, samt at de vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt på forbrugerens anmodning.

3.            Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, vil teksten til disse vilkår og betingelser, uanset det foregående punkt og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at de let kan gemmes af forbrugeren på en varig databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, skal erhvervsdrivende, inden aftalen om fjernsalg indgås, angive, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de efter anmodning vil blive sendt gratis til forbrugeren, enten elektronisk eller på anden måde.

4.            I tilfælde, hvor specifikke produkt- eller servicerelaterede vilkår og betingelser gælder ud over

disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje punkt mutatis mutandis, og ved modstridende vilkår og betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for forbrugeren.

 

Artikel 4 - Tilbuddet

1.            Hvis et tilbud har en begrænset varighed eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af
tilbuddet.

2.            Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter, digitale indhold og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en ordentlig vurdering af tilbuddet. Hvis erhvervsdrivende bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de produkter, tjenester og/eller digitale indhold, der tilbydes. Erhvervsdrivende er ikke bundet af åbenlyse fejl i tilbuddet.

3.            Ethvert tilbud indeholder oplysninger, der gør det tydeligt for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accepten af tilbuddet.

 

Artikel 5 - Aftalen

1.            Aftalen indgås, med forbehold for det, der er fastsat i punkt 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og de i den forbindelse fastsatte betingelser er opfyldt.

2.            Hvis kunden har accepteret tilbuddet elektronisk, vil erhvervsdrivende omgående bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af erhvervsdrivende, kan forbrugeren annullere aftalen.

3.            Hvis aftalen indgås elektronisk, vil erhvervsdrivende træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data, samt ligeledes sørge for et sikkert webmiljø. Hvis kunden kan betale elektronisk, vil erhvervsdrivende træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

4.            Erhvervsdrivende kan inden for de tilgængelige juridiske rammer informere sig om, hvorvidt kunden kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en forsvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis erhvervsdrivende på baggrund af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, er erhvervsdrivende berettiget til at afvise en ordre eller anmodning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen. Denne afvisning eller særlige betingelser skal være understøttet af begrundelser.

5.            Erhvervsdrivende skal senest ved levering af et produkt, en tjenesteydelse eller digitalt indhold forsyne forbrugeren med følgende oplysninger, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på et tilgængeligt varigt medie:

a)      Den fysiske adresse på erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager;

b)      betingelserne, under hvilke forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, og metoden hertil, eller en tydelig erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;

c)      oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;

d)      prisen, herunder alle skatter og afgifter på produktet, tjenesteydelsen og/eller det digitale indhold, leveringsomkostningerne i det omfang, det er relevant, og metoden til betaling, levering eller implementering af fjernsalgsaftalen;

e)      betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis aftalens varighed overstiger et år, eller hvis den er tidsubegrænset;

f)       hvis forbrugeren har fortrydelsesret, skal standardformularen til fortrydelsesret stilles til rådighed.

6.            I tilfælde af en aftale med langsigtet varighed gælder bestemmelsen i det foregående punkt kun for

den første levering.

 

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter

1.            Ved køb af produkter har forbrugeren ret til at annullere en aftale uden begrundelse inden for en periode på 14 dage. Erhvervsdrivende har ret til at spørge forbrugeren om årsagen til denne annullering, men forbrugeren er ikke forpligtet til at angive sin(e) begrundelse(r).

2.            Den fortrydelsesfrist, der er fastsat i punkt 1 starter dagen efter, at produktet er modtaget af forbrugeren eller en tredjepart udpeget af forbrugeren, som ikke er fragtfirmaet eller:

a)      Hvis forbrugeren har bestilt flere produkter: Den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af forbrugeren har modtaget det sidste produkt. Erhvervsdrivende kan afvise en enkelt ordre på flere produkter med forskellige leveringsdatoer, forudsat at erhvervsdrivende tydeligt har informeret forbrugeren om dette forud for ordreprocessen.

b)      Hvis leveringen af et produkt omfatter forskellige leveringer eller dele: Den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af forbrugeren har modtaget den sidste levering eller den sidste del.

c)      Ved aftaler om regelmæssig levering af produkter i en given periode: Den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af forbrugeren har modtaget det sidste produkt.

Ved levering af tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medie:

3.            Forbrugeren har ret til uden begrundelse at annullere en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke er leveret på et fysisk medie, inden for en periode på mindst 14 dage. Erhvervsdrivende har ret til at spørge forbrugeren om årsagen til denne annullering, men forbrugeren er ikke forpligtet til at angive sin(e) begrundelse(r).

4.            Den fortrydelsesfrist, der er fastsat i punkt 3 starter dagen efter, at aftalen er indgået.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medie, hvis forbrugeren ikke er blevet oplyst om fortrydelsesretten:

5.            Hvis erhvervsdrivende ikke har forsynet forbrugeren med de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, eller hvis standardformularen ikke er blevet udleveret, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindeligt fastsatte fortrydelsesfrist på grundlag af de foregående punkter i denne artikel.

6.            Hvis erhvervsdrivende har forsynet forbrugeren med de oplysninger, der er omhandlet i det foregående punkt, inden for 12 måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren har modtaget oplysningerne.

Artikel 7 - Forbrugers forpligtelser under fortrydelsesfristen

1.            Under fortrydelsesfristen skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Forbrugeren må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere produktets art, egenskaber og virkning. Udgangspunktet er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet på samme måde, som man må i en butik.

2.            Forbrugeren hæfter kun for den værdiforringelse af produktet, som er en følge af, at forbrugeren har håndteret produktet på anden måde end tilladt i henhold til punkt 1.

3.            Forbrugeren hæfter ikke for produktets værdiforringelse, hvis erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, før aftalen blev indgået.

 

Artikel 8 - Forbruger, der gør brug af sin fortrydelsesret, og omkostningerne, det medfører

1.            Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal forbrugeren meddele dette til erhvervsdrivende inden for fortrydelsesfristen ved at udfylde og returnere standardformularen til fortrydelsesret eller på en anden utvetydig måde.

2.            Så hurtigt som muligt, og ikke senere end 14 dage efter dagen for meddelelsen, som nævnt i punkt 1, skal forbrugeren returnere produktet eller aflevere det til (en repræsentant for) erhvervsdrivende. Dette er ikke nødvendigt, hvis erhvervsdrivende har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt fristen for returnering af produktet, hvis forbrugeren returnerer produktet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

3.            Forbrugeren skal returnere produktet med alt relevant tilbehør, i den oprindelige tilstand og emballage, hvis det med rimelighed er muligt, samt i overensstemmelse med de rimelige og tydelige instruktioner, der er givet af erhvervsdrivende.

4.            Ansvaret og bevisbyrden for at udøve fortrydelsesretten korrekt og rettidigt påhviler forbrugeren.

5.            Forbrugeren hæfter for de direkte omkostninger i forbindelse med returnering af produktet. Hvis erhvervsdrivende ikke har angivet, at forbrugeren hæfter for disse omkostninger, eller hvis erhvervsdrivende tilkendegiver, at erhvervsdrivende er villig til selv at betale disse omkostninger, er forbrugeren ikke forpligtet til at betale omkostningerne ved returnering af produktet.

6.            Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at den leverede tjenesteydelse eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er forberedt til salg, skal implementeres i et begrænset omfang eller en given mængde inden for fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren erhvervsdrivende et beløb, der svarer til den del af aftalen, som erhvervsdrivende har opfyldt på fortrydelsestidspunktet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af aftalen.

7.            Forbrugeren skal ikke betale nogen omkostninger ved implementering af tjenester eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er forberedt til salg, i begrænset omfang eller mængde, eller for levering af fjernvarme, hvis:

a)      Erhvervsdrivende ikke har forsynet forbrugeren med de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, de omkostninger, der skal betales i tilfælde af fortrydelse, eller standardformularen til fortrydelsesret, eller:

b)      Forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om påbegyndelse af levering af tjenesteydelsen eller levering af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme i fortrydelsesperioden.

8.            Forbrugeren hæfter ikke for nogen omkostninger ved hel eller delvis levering af digitalt indhold, der

ikke leveres på et fysisk

                    medie, hvis:

a)      Forbrugeren før levering ikke udtrykkeligt har indvilliget i at påbegynde opfyldelsen af aftalen inden fortrydelsesfristens udløb;

b)      forbrugeren ikke har erklæret at have mistet sin fortrydelsesret, da forbrugeren gav sin tilladelse;

c)      eller erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.

d)      Hvis en forbruger gør brug af sin fortrydelsesret, anses alle tillægsaftaler juridisk set for opløste.

Artikel 9 - Erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af fortrydelse

1.            Hvis erhvervsdrivende gør det muligt for forbrugeren at give meddelelse om fortrydelse ad elektronisk vej, skal erhvervsdrivende sende en bekræftelse uden forsinkelse på modtagelsen af en sådan meddelelse.

2.            Erhvervsdrivende refunderer straks alle betalinger til forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som erhvervsdrivende har opkrævet for det returnerede produkt, dog senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren har meddelt sin fortrydelse. Bortset fra i tilfælde, hvor erhvervsdrivende har tilbudt selv at hente produktet, kan erhvervsdrivende udskyde tilbagebetalingen, indtil erhvervsdrivende har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren beviser, at forbrugeren har returneret produktet, afhængigt af hvad der sker først.

3.            For enhver tilbagebetaling vil erhvervsdrivende anvende den samme betalingsmetode, som oprindeligt blev brugt af forbrugeren, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.

4.            Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode frem for den billigste standardleveringsmetode, behøver erhvervsdrivende ikke at refundere de ekstra omkostninger forbundet med den dyrere metode.

 

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Erhvervsdrivende kan udelukke fortrydelsesretten for følgende produkter og tjenesteydelser, men kun hvis erhvervsdrivende har oplyst dette tydeligt i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse:

1.            Produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan hænde inden for fortrydelsesperioden.

2.            Aftaler indgået i forbindelse med en offentlig aktion. En offentlig aktion defineres som en salgsmetode, hvor erhvervsdrivende udbyder produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser på en auktion under ledelse af en auktionarius, og hvor den vindende køber er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesteydelserne.

3.            Tjenesteydelsesaftaler efter fuldførelse af tjenesten, men kun hvis:

a)      Implementeringen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og

b)      forbrugeren har erklæret at have mistet sin fortrydelsesret, så snart erhvervsdrivende har gennemført aftalen fuldt ud.

4.            Pakkerejser, pakkeferier og pakketure, som nævnt i artikel 7:500 BW i den hollandske civillovbog, og aftaler om persontransport.

5.            Tjenesteydelsesaftaler, der giver adgang til indkvartering, hvis aftalen indeholder en specifik dato eller periode for udførelsen, og bortset fra indkvartering, transport af produkter, biludlejning og catering.

6.            Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, hvis der i aftalen allerede er fastsat en bestemt dato eller periode for gennemførelsen.

7.            Produkter, der er fremstillet i henhold til forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på baggrund af forbrugerens specifikke valg eller beslutninger, eller som tydeligt er beregnet til en bestemt person.

8.            Produkter, der hurtigt fordærves eller har en begrænset holdbarhed.

9.            Forseglede produkter, der af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering.

10.         Produkter, der på grund af deres art er blevet uigenkaldeligt blandet med andre produkter.

11.          Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er blevet aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af markedsudsving, som erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på.

12.          Forseglede lyd- og videooptagelser og computerudstyr, hvis forsegling er blevet brudt efter levering.

13.          Aviser eller magasiner, undtagen abonnementer.

14.          Levering af digitalt indhold på anden måde end på et fysisk medie, men kun hvis:

a)      Leveringen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og

b)      forbrugeren har erklæret at være indforstået med at have mistet sin fortrydelsesret. 

Artikel 11 - Prissætning

1.            I løbet af den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de produkter og/eller tjenester, der tilbydes, ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer i momssatser.

2.            I modsætning til det foregående punkt kan erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenester med variable priser, der er underlagt udsving på det finansielle marked, som erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på. Der tages forbehold for udsving, og det faktum, at de angivne priser er målpriser, hvilket skal fremgår af tilbuddet.

3.            Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovbestemte regler eller bestemmelser.

4.            Prisstigninger mere end 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis erhvervsdrivende har betinget dette, og:

a)      de er et resultat af lovbestemte regler eller bestemmelser;

b)      forbrugeren har ret til at opsige aftalen den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

5.            Priser på produkter eller tjenester, angivet i tilbud, er inklusive moms.

Artikel 12 - Aftaleopfyldelse og ekstra garanti

1.            Erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne opfylder aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og de lovbestemte regler og/eller offentlige reguleringer, der eksisterede på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end normal anvendelse.

2.            En ekstra garantiordning, der tilbydes af erhvervsdrivende, samt dennes underleverandør, producenten eller importøren, kan aldrig påvirke de lovbestemte rettigheder og krav, som en forbruger kan gøre gældende over for erhvervsdrivende baseret på aftalen, hvis erhvervsdrivende ikke opfylder sin del af aftalen.

3.            En ekstra garanti defineres som enhver forpligtelse gældende for erhvervsdrivende, samt for erhvervsdrivendes underleverandør, importør eller producent, der giver forbrugeren rettigheder eller krav ud over dem, der er fastsat i loven, i tilfælde af at erhvervsdrivende ikke opfylder sin del af aftalen.

 

Artikel 13 - Levering og gennemførelse

1.            Erhvervsdrivende vil udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og gennemførelse af ordrer af produkter og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenesteydelser.

2.            Leveringsstedet anses for at være den adresse, som forbrugeren oplyser til erhvervsdrivende.

3.            Under hensyntagen til det, der er anført i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil erhvervsdrivende gennemføre accepterede ordrer med effektiv ekspedition, dog senest inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Hvis levering er forsinket, eller hvis levering kun delvist eller overhovedet ikke kan gennemføres, vil forbrugeren blive informeret om dette senest 30 dage efter, at ordren er blevet afgivet. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at annullere aftalen uden omkostninger, samt ret til eventuel erstatning.

4.            Efter annullering i henhold til det foregående punkt tilbagebetaler erhvervsdrivende straks det beløb, som forbrugeren har betalt.

5.            Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler erhvervsdrivende indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en repræsentant, der på forhånd er udpeget af forbrugeren og meddelt erhvervsdrivende, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt anderledes.

Artikel 14 - Langsigtet varighedstransaktion: varighed, opsigelse og forlængelse

Opsigelse

1.            Forbrugeren har til enhver tid ret til at opsige en tidsubegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, i henhold til de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode, der ikke overstiger en måned.

2.            Forbrugeren har til enhver tid ret til at opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser ved udløbet af den tidsbegrænsede periode, med forbehold for de aftalte opsigelsesbetingelser og en opsigelsesperiode, der ikke overstiger en måned.

3.            Med hensyn til aftaler som beskrevet i de to første punkter kan forbrugeren:

Opsige dem til enhver tid og forbrugeren er ikke begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller inden for en bestemt periode;
opsige aftaler på samme måde, som de blev indgået;
altid opsige aftaler med samme opsigelsesvarsel som det, der er fastsat for erhvervsdrivende.

Forlængelse

4.            En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke automatisk forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

5.            I modsætning til det, der er anført i det forrige punkt, kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af daglige eller ugentlige aviser eller magasiner, automatisk forlænges med en tidsbegrænset periode, der ikke overstiger tre måneder, hvis forbrugeren har mulighed for at opsige den forlængede aftale mod slutningen af forlængelsen med et varsel, der ikke overstiger en måned.

6.            En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter eller tjenesteydelser, kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med et varsel, der ikke overstiger en måned. I tilfælde af en aftale om regelmæssig levering af aviser eller magasiner, men mindre end en gang om måneden, er opsigelsesperioden højst tre måneder

7.            En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af daglige eller ugentlige aviser eller magasiner som introduktion (prøveabonnementer eller introduktionsabonnementer) forlænges ikke automatisk og ophører automatisk ved prøveperiodens eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

8.            Hvis den tidsbegrænsede aftale overstiger et år, har forbrugeren efter et år til enhver tid ret til at opsige aftalen med et varsel, der ikke overstiger en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed dikterer, at en for tidlig opsigelse af aftalen vil være uacceptabel.

Artikel 15 - Betaling

1.            For så vidt der ikke er fastsat en anden dato i aftalen eller i de supplerende betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 14 dage efter starten på fortrydelsesfristen eller, hvis der ikke er fastsat en fortrydelsesfrist, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. I tilfælde at en aftale om levering af en tjenesteydelse starter denne 14-dages periode dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftale.

2.            Ved salg af produkter til forbrugeren må de generelle vilkår og betingelser aldrig stille en forudbetaling på mere end 50% som betingelse. Hvis der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke påberåbe sig nogen som helst rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse, før den fastsatte forudbetaling er betalt.

3.            Forbrugeren er forpligtet til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsdata, der er leveret eller angivet til erhvervsdrivende.

4.            Hvis forbrugeren ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) rettidigt, efter at den erhvervsdrivende har informeret forbrugeren om manglende betaling, har forbrugeren 14 dage til at opfylde betalingsforpligtelsen; hvis betaling ikke sker inden for denne 14-dages periode, skal der betales lovbestemte renter af det skyldige beløb, og den erhvervsdrivende har ret til at opkræve rimelige udenretslige omkostninger til inddrivelse, som erhvervsdrivende har pådraget sig. Disse inddrivelsesomkostninger beløber sig højst til: 15% af ubetalte beløb op til 2.500 euro; 10% over de næste 2.500 euro; og 5% over de næste 5.000 euro, med et minimum på 40 euro. Erhvervsdrivende kan afvige fra de nævnte beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure

1.            Erhvervsdrivende har en tilstrækkelig dokumenteret klageprocedure og behandler klager i henhold til denne procedure.

2.            Hvis forbrugeren har opdaget mangler ved opfyldelsen af en aftale, skal forbrugeren uden forsinkelse indgive en fuldt og tydeligt beskrevet klage til erhvervsdrivende.

3.            Klager, der indgives til erhvervsdrivende, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis det forventes, at en klage vil kræve en længere behandlingstid, skal erhvervsdrivende svare inden for 14 dage med en bekræftelse af modtagelsen og angive, hvornår forbrugeren kan forvente et mere udførligt svar.

4.            Forbrugeren bør give erhvervsdrivende en frist på mindst 4 uger til at løse klagen i fælles samråd. Efter denne periode bliver klagen til en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 - Tvister

1.            For aftaler, der indgås mellem erhvervsdrivende og forbrugeren, og som er underlagt disse generelle vilkår og betingelser, gælder udelukkende hollandsk lovgivning.

Artikel 18 - Yderligere eller andre betingelser

Yderligere betingelser eller betingelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugerne kan gemme dem på en let tilgængelig måde på et varigt medie.

Bilag I: Standardformular til fortrydelsesret

Standardformular til fortrydelsesret

(Du bedes udfylde og returnere denne formular til os, når du fortryder en aftale)  

Sendes til:
Solits
Linnewever 5
2292 JG Wateringen, Nederlandene
info@sokkel.nl | +31 (0) 174 - 881688

Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) ønsker at annullere min/vores aftale om salg af følgende produkter * / levering af følgende tjenesteydelse (*) :

_____________________________________________________________________________________________________

Bestilt den (*) / modtaget den (*)

_________________________________________________________________________ 

Kunde(r)s navn(e)

_________________________________________________________________________ 

Kunde(r)s adresse

_________________________________________________________________________

Kundens(ernes) underskrift(er)                                                  Dato (DD-MM-ÅÅÅÅ)
(Kun hvis der returneres en papirudgave af denne formular)

              

 

 

 Fortrydelsesret 

I henhold til hollandsk lov har du ret til at annullere din ordre. Du skal returnere de bestilte produkter inden for fortrydelsesperioden på 14 dage. Denne periode starter på det tidspunkt, hvor alle de produkter, der er inkluderet i ordren, er blevet leveret til kunden. Ved at bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular kan du angive, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.