loading spinner
I alt (ekskl. moms): 0 DKK

Generelle vilkår og betingelser – Erhvervskunde
Indhold:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Erhvervsdrivendes identitet

Artikel 3 - Anvendelighed

Artikel 4  - Tilbuddet

Artikel 5  - Aftalen

Artikel 6  - Prisen

Artikel 7 - Annullering

Artikel 8 - Overholdelse af aftale og garanti

Artikel 9 - Levering og gennemførelse

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 - Ejendomsforbehold

Artikel 12 - Forpligtelse

Artikel 13 - Ikke-henførbar manglende opfyldelse (force majeure)

Artikel 14 - Intellektuel ejendomsret

Artikel 15 - Klageprocedure

Artikel 16 - Tvister

Artikel 1 - Definitioner

Følgende definitioner gælder i disse vilkår og betingelser:

1.                Dag: Kalenderdag.

2.                Digitalt indhold: Data, der produceres og leveres i digital form.

3.                Varighedsaftale: En aftale, der omfatter regelmæssig levering af produkter, tjenester og/eller digitalt indhold i en fastlagt periode.

4.              Varigt medie: Ethvert middel - også e-mail -, der gør det muligt for kunden eller erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er adresseret til vedkommende personligt, på en måde, der muliggør fremtidig indsigt eller brug i en tidsperiode, der er tilpasset det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som muliggør uændret gengivelse af de lagrede oplysninger;

5.                Kunde: Den fysiske eller juridiske person, der handler som led i udøvelsen af sit erhverv eller sin virksomhed.

6.                Erhvervsdrivende: Den fysiske eller juridiske enhed, som er Solits B.V., der tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til kunder.

7.                Fjernsalgsaftale: En aftale indgået mellem erhvervsdrivende og kunde inden for rammerne af et organiseret system til fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvorved der frem til og med aftalens indgåelse udelukkende eller delvist gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation.

8.                Skriftligt: I disse vilkår og betingelser betyder "skriftlig” også kommunikation via e-mail, forudsat at afsenderens identitet og e-mailens integritet er tilstrækkeligt fastslået.

9.                Teknologi til fjernkommunikation: Midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at kunde og erhvervsdrivende behøver at mødes samme sted på samme tid.

10.             Vilkår og betingelser: De generelle betingelser for erhvervskunder hos erhvervsdrivende, der er indeholdt i dette dokument; og

11.             Hjemmeside: Erhvervsdrivendes netbutik, hvor produkter og tjenester bliver tilbudt og kan købes af kunder, og som er tilgængelig via www.sokkel.nl, www.solits.eu, www.socles.ch, www.sokkel.be, www.socles.fr, www.plinths.co.uk, www.plinthsanddisplaycases.ie, www.sockelundsaeulen.de, www.sockelundsaeulen.ch, www.sockelundsaeulen.at, www.podierogmontrer.dk, www.podierochmontrar.se, www.peanasypedestales.es, www.pidestallerogmontre.no.

Artikel 2 - Erhvervsdrivendes identitet

Erhvervsdrivendes navn: Solits, der handler under navnet/navnene: Solits B.V.

Fysisk adresse:
Linnewever 5
2292 JG Wateringen

Nederlandene
Telefonnummer: +31 (0)174 88 16 88 /
+45 71430258
Telefonisk tilgængelighed: Mandag t/m fredag fra kl. 9.00 til 17.00

E-mailadresse:
info@podierogmontrer.dk
Hjemmeside:
www.podierogmontrer.dk


CVR-nummer (KvK-nummer i Nederlandene): 76690865
Momsnummer: NL8607.51.600.B.01

Artikel 3 - Anvendelighed

1.                Disse vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra erhvervsdrivende, samt for alle fjernsalgsaftale, der indgås mellem erhvervsdrivende og kunden.

2.                Hvis kunden i sin ordre, bekræftelse eller kommunikation medtager bestemmelser eller betingelser, der afviger fra eller ikke fremgår af disse vilkår og betingelser, er disse kun bindende for erhvervsdrivende, hvis og i det omfang erhvervsdrivende udtrykkeligt har accepteret dem skriftligt.

3.                Teksten i disse generelle vilkår og betingelser stilles til rådighed for kunden forud for indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil erhvervsdrivende angive, før fjernsalgsaftalen indgås, hvor disse vilkår og betingelser kan ses, samt at de på kundens anmodning vil blive tilsendt gratis så hurtigt som muligt.

4.             Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse vilkår og betingelser, uanset det foregående punkt og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for kunden elektronisk på en sådan måde, at de let kan gemmes af kunden på et varigt medie. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernsalgsaftalen indgås, blive angivet, hvor vilkår og betingelserne kan læses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis, elektronisk eller på anden måde, på kundens anmodning.

5.           I tilfælde, hvor specifikke produkt- eller servicerelaterede vilkår og betingelser gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje punkt mutatis mutandis, og ved modstridende vilkår og betingelser kan kunden altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for kunden.

6.                Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser viser sig at være ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af alle vilkår og betingelser. Parterne vil i så fald etablere en eller flere nye bestemmelser, som, for så vidt det er  juridisk muligt, vil give form til hensigten med den oprindelige bestemmelse.

Artikel 4  - Tilbuddet

1.                Hvis et tilbud har en begrænset varighed eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

2.                Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter, digitale indhold og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at kunden kan foretage en ordentlig vurdering af tilbuddet. Hvis erhvervsdrivende bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de produkter, tjenester og/eller digitale indhold, der tilbydes.

3.                Hjemmesidens og tilbuddets indhold er udarbejdet med største omhu. Erhvervsdrivende kan dog ikke garantere, at alle oplysninger på hjemmesiden til enhver tid er korrekte og fuldstændige. Alle priser, tilbuddet og anden information på hjemmesiden og i andre materialer, der stammer fra erhvervsdrivende, er derfor med forbehold om åbenlyse programmerings- og skrivefejl.

4.                Billeder, tegninger, prislister og lignende leveret af erhvervsdrivende forbliver erhvervsdrivendes ejendom, og må ikke kopieres eller videregives til tredjeparter uden erhvervsdrivendes forudgående skriftlige tilladelse.

Artikel 5  - Aftalen

1.                Aftalen indgås på tidspunktet for kundens accept af tilbuddet og opfyldelse af de tilsvarende (betalings)forpligtelser.

2.                Hvis kunden har accepteret tilbuddet elektronisk, vil erhvervsdrivende omgående bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af erhvervsdrivende, kan kunden annullere aftalen.

3.                Når et tilbud er accepteret af kunden, har erhvervsdrivende ret til at tilbagekalde tilbuddet inden for 3 arbejdsdage efter modtagelse af accepten. Erhvervsdrivende vil omgående informere kunden om en sådan tilbagekaldelse.

4.                Hvis aftalen indgås elektronisk, vil erhvervsdrivende træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data, samt ligeledes sørge for et sikkert webmiljø. Hvis kunden kan betale elektronisk, vil erhvervsdrivende træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

5.                Hvis det viser sig, at kunden har givet forkerte oplysninger, da kunden accepterede eller på anden måde indgik aftalen, har erhvervsdrivende ret til først at opfylde sin forpligtelse, når de korrekte oplysninger er modtaget.

6.                Hvis kunden efter 3 arbejdsdage efter afgivelse af ordren ønsker at rette sine oplysninger, såsom momsnummer eller navn, vil erhvervsdrivende opkræve kunden 25,00 € ekskl. moms herfor.

7.                For arbejde, hvor der på grund af arbejdets art og omfang ikke sendes tilbud eller ordrebekræftelse, anses fakturaen for at være aftalen mellem parterne, der ligeledes anses for at gengive aftalen nøjagtigt og fuldstændigt.

8.                Ændringer og/eller tilføjelser til aftalen kan kun aftales skriftligt.

9.                Erhvervsdrivende har ret til, under eller efter indgåelse af en aftale, og inden (yderligere) opfyldelse, at kræve sikkerhed fra kunden for, at både betaling og andre forpligtelser vil blive opfyldt.

10.             Erhvervsdrivende kan inden for de tilgængelige juridiske rammer informere sig om, hvorvidt kunden kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en forsvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis erhvervsdrivende på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er erhvervsdrivende berettiget til at afvise en ordre eller anmodning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen. Hvis erhvervsdrivende afviser en ordre eller anmodning på baggrund af denne undersøgelsen eller stiller særlige betingelser herfor, skal erhvervsdrivende hurtigst muligt, og senest inden for tre dage efter aftalens indgåelse, meddele dette til kunden med en begrundelse.


Artikel 6  - Prisen

1.                Alle priser, der er angivet på hjemmesiden og i andre materialer, der stammer fra erhvervsdrivende, er eksklusive moms (medmindre andet er angivet), og medmindre andet er angivet på hjemmesiden, eksklusive andre skatter og afgifter, der pålægges af myndighederne.

2.                I modsætning til det foregående punkt kan erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenester med variable priser, der er underlagt udsving på det finansielle marked, og som erhvervsdrivende  ikke har nogen indflydelse på. I dette tilfælde vil koblingen til udsving og det faktum, at eventuelle angivne priser er målpriser, fremgå af tilbuddet.

3.                Erhvervsdrivende har ret til at ændre de aftalte priser fra to uger efter aftalens indgåelse. Hvis kunden ikke er enig i ændringen, har kunden ret til at annullere aftalen, uden at erhvervsdrivende opkræver nogen omkostninger for dette.

4.                For produkter, som kunden ønsker at få tilsendt, anvender erhvervsdrivende et minimumsordrebeløb på 50,00 € ekskl. moms og ekskl. forsendelsesomkostninger.

5.                Eventuelle yderligere omkostninger, såsom leveringsomkostninger og betalingsomkostninger, er angivet på hjemmesiden og er under alle omstændigheder angivet i bestillingsprocessen.

Artikel 7 - Annullering

Hvis kunden annullerer aftalen, vil følgende annulleringsomkostninger blive opkrævet:
25,00 € (ekskl. moms) i administrationsomkostninger og:

Hvis kunden annullerer en ordre mere end 48 timer efter aftalens indgåelse, produkterne er inkluderet i basissortimentet på erhvervsdrivendes hjemmeside, samt endnu ikke er afsendt, udgør annulleringsomkostningerne 20% af den aftalte pris. Annullering er ikke længere mulig, når produkterne er afsendt.

Hvis kunden annullerer en ordre, hvor de bestilte produkter er specialfremstillede til kunden, er annullering kun mulig, hvis produktionen endnu ikke er påbegyndt.

Artikel 8 - Overholdelse af aftale og garanti

1.                Erhvervsdrivende garanterer, at produkter, tjenester og digitalt indhold er i overensstemmelse med aftalen, specifikationerne, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugervenlighed, samt de lovbestemmelser og/eller regeringsbestemmelser, der findes på datoen for aftalens indgåelse.

2.                Hvis det leverede produkt, service eller digitale indhold ikke er i overensstemmelse med aftalen (defekt eller mangelfuld levering), skal kunden informere erhvervsdrivende om dette inden for 3 arbejdsdage efter, at kunde med rimelighed har kunnet opdage dette. Hvis kunden ikke gør dette, kan kunden ikke længere kræve nogen form for reparation, udskiftning, kompensation og/eller tilbagebetaling med hensyn til denne mangel.

3.                Hvis erhvervsdrivende anser en klage for at være berettiget, vil det relevante produkt blive repareret, udskiftet eller (delvist) refunderet efter samråd med kunden. Erhvervsdrivende kan i dette tilfælde henvise kunden til en producent eller leverandør.

4.                Erhvervsdrivende garanterer kun for det leverede, hvis en eventuel mangel er et direkte resultat af materiale- og konstruktionsfejl, og en sådan mangel er blevet meddelt erhvervsdrivende skriftligt inden for seks måneder efter fakturadatoen.

5.                Hvis kunden ønsker at returnere produktet, baseret på bestemmelserne i denne artikel, kan kunden returnere produktet. Hvis der vil blive foretaget tilbagebetaling af beløb, der allerede er betalt på forhånd, refunderer erhvervsdrivende disse beløb inden for 30 dage efter modtagelse af produktet. Returforsendelse fra kunden til erhvervsdrivende er for kundens regning og risiko.

6.                Det er muligt, at producenter og/eller leverandører tilbyder deres egne garantier. Disse garantier gives ikke af erhvervsdrivende. Men erhvervsdrivende kan vælger at mægle, hvis kunden ønsker at påberåbe sig disse garantier.

Artikel 9 - Levering og gennemførelse

1.                Så snart ordren er modtaget af erhvervsdrivende (se artikel 5), vil erhvervsdrivende sende produkterne så hurtigt som muligt med behørig overholdelse af bestemmelserne i punkt 3 i denne artikel.

2.                Erhvervsdrivende har ret til at engagere tredjeparter til at udføre de forpligtelser, der følger af aftalen.

3.                Leveringsperioden pr. produkt er en specifik periode, som tydeligt er angivet på hjemmesiden eller ved indgåelse af aftalen. Erhvervsdrivende vælger fragtfirmaet.

4.                Produkter, der vejer mere end 25 kg eller er af sensitivt materiale som f.eks. plexiglas, sendes på en palle. Pallen leveres foran døren og skal transporteres ind af kunden selv, hvorved emballagematerialer skal fjernes af kunden.

5.                Leveringstider er altid omtrentlige og ikke faste tidsfrister. Hvis erhvervsdrivende ikke er i stand til at levere produktet inden for den aftalte tidsperiode, skal erhvervsdrivende informere kunden herom med angivelse af den forventede nye leveringsperiode. Hvis erhvervsdrivende også overskrider denne leveringsperiode, er kunden kun berettiget til at kræve erstatning, der højst svarer til fakturaværdien eksklusive moms af det bestilte produkt, hvis den forsinkede eller manglende levering skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra erhvervsdrivendes side. Umiddelbart efter erhvervsdrivendes meddelelse om forsinket eller manglende levering skal kunden informere erhvervsdrivende om, hvorvidt kunden stadig ønsker at lade aftalen gennemføre eller ønsker at annullere den.

6.                Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, overgår ansvaret for produktet, der leveres, til kunden, så snart det er blevet leveret til den angivne leveringsadresse. Hvis kunden beslutter at afhente produktet, overgår ansvaret til kunden, når produktet overdrages.

7.                Hvis kunden eller den tredjepart, som er udpeget af kunden, ikke er til stede på det aftalte leveringstidspunkt på leveringsadressen for at modtage produktet, har erhvervsdrivende ret til at lade produktet returnere. Mod ekstra betaling vil erhvervsdrivende tilbyde produktet til kunden igen på et andet tidspunkt og/eller en anden dag, der skal fastlægges i samråd med kunden. Hvis levering viser sig ikke at være mulig, annulleres betalingsforpligtelsen ikke, og eventuelle yderligere omkostninger, herunder til returforsendelse, vil blive debiteret kunden. Omkostninger, der afholdes af erhvervsdrivende på grund af forsinkelse forårsaget af kunden, debiteres kunden.

8.                Hvis det bestilte produkt ikke længere er tilgængeligt, vil erhvervsdrivende bestræbe sig på at tilbyde kunden et lignende produkt af samme kvalitet. Kunden har da ret til at annullere aftalen uden omkostninger.

Artikel 10 - Betaling

1.                Kunden skal foretage betaling til erhvervsdrivende i overensstemmelse med de betalingsmetoder, der er angivet i ordreproceduren og eventuelt via de angivne betalingsmuligheder i netbutikken. Erhvervsdrivende kan frit vælge de betalingsmetoder, erhvervsdrivende ønsker at tilbyde, og betalingsmetoderne kan også ændres fra tid til anden.

2.                Medmindre andet er aftalt, gælder følgende forskudsbetalingsforpligtelse:

-         Kunden skal betale det fulde ordrebeløb, før den aftalte leveringsperiode starter.

3.                Hvis det er aftalt at betale på kredit, skal betaling ske inden for 30 dage efter fakturadatoen, medmindre andet er aftalt.

4.                Hvis kunden ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) rettidigt, er kunden omgående i misligholdelse i henhold til loven, uden at en meddelelse om misligholdelse er påkrævet. Erhvervsdrivende har ret til at forhøje det skyldige beløb med den lovbestemte rente, og erhvervsdrivende må opkræve kunden for udenretslige inddrivelsesomkostninger og eventuelle proceduremæssige omkostninger, som erhvervsdrivende har afholdt.

Artikel 11 - Ejendomsforbehold

1.                Så længe kunden ikke har foretaget den fulde betaling af hele det aftalte beløb, forbliver alle leverede produkter erhvervsdrivendes ejendom.

2.                Kunden er forpligtet til at opbevare produkter, der er leveret under ejendomsforbehold, med behørig omhu og som erhvervsdrivendes genkendelig ejendom.

Artikel 12 - Forpligtelse

1.                Med forbehold for forsæt eller grov uagtsomhed er erhvervsdrivendes samlede forpligtelse over for kunden ved henførbar manglende opfyldelse af aftalen begrænset til tilbagebetaling af højst den pris, der er fastsat for den pågældende aftale (inklusive moms). Hvis der er tale om en varighedsaftale, er den nævnte forpligtelse begrænset til tilbagebetaling af det beløb, som kunden skyldte erhvervsdrivende i de 3 måneder, der gik forud for den skadeforvoldende omstændighed.

2.                Erhvervsdrivendes ansvar over for kunden for indirekte skader, herunder under alle omstændigheder - men udtrykkeligt ikke udelukkende - følgeskader, tabt fortjeneste, tabt opsparing, datatab og skader som følge af forretningsafbrydelse, er udelukket.

3.                De foregående punkter gælder ikke for skader, som kunden har lidt ved kundens videresalg af produkter, købt hos erhvervsdrivende, til forbrugere, som følge af det faktum, at sidstnævnte har udøvet en eller flere af deres juridiske rettigheder over for kunden på grund af en mangel ved disse produkter.

4.                I det omfang opfyldelse ikke allerede er varigt umulig, indtræder erhvervsdrivendes forpligtelser over for kunden på grund af henførbar manglende opfyldelse af en aftale først efter, at kunden omgående og behørig har meddelt det skriftligt til erhvervsdrivende med angivelse af en rimelig frist til at afhjælpe misligholdelsen, og erhvervsdrivende, selv efter udløbet af denne frist, fortsat misligholder sine forpligtelser. Meddelelsen om misligholdelse skal indeholde en så detaljeret beskrivelse af manglen som muligt, så erhvervsdrivende er i stand til at reagere på passende vis.

5.                Betingelsen for at have ret til erstatning er altid, at kunden anmelder skaden skriftligt til erhvervsdrivende så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage.

6.                I tilfælde af force majeure er erhvervsdrivende ikke forpligtet til at kompensere kunden for eventuelle skader, der er forårsaget heraf.

7.                Teknisk rådgivning og information om produkternes forarbejdnings- og anvendelsesmuligheder gives til kunden af erhvervsdrivende efter bedste viden og indsats, såvel som i henhold til den nyeste teknologi uden resultatforpligtelse og uden ansvar fra erhvervsdrivende side. Erhvervsdrivende er aldrig ansvarlig for de materialespecifikationer, som er lavet af erhvervsdrivende.

Artikel 13 - Ikke-henførbar manglende opfyldelse (force majeure)

1.                Force majeure opstår, hvis gennemførelsen af aftalen forhindres helt eller delvist, midlertidigt eller på anden måde, af omstændigheder uden for parternes kontrol og/eller af omstændigheder på erhvervsdrivendes side, såsom strejker, personaleproblemer, transportproblemer, vejrforhold, herunder manglende opfyldelse fra underleverandørers side, som erhvervsdrivende køber noget af.

2.                I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser. Hvis force majeure-hændelsen varer længere end tre måneder, har hver af de to parter i aftalen ret til at annullere aftalen ved at give en skriftlig erklæring til den anden part for den del af aftalen, der endnu ikke er blevet udført, uden at være forpligtet til at betale nogen anden kompensation.

3.                Hvis erhvervsdrivende ved force majeure-hændelsens opståen allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser eller kun delvist kan opfylde sine forpligtelser, er erhvervsdrivende berettiget til at fakturere den udførte eller udførbare del separat, og kunden er forpligtet til at betale denne faktura, som var det en separat aftale.

Artikel 14 - Intellektuel ejendomsret

1.                Hvis aftalen indebærer, at der leveres et værk i henhold til den hollandske ophavsretslov Auteurswet 1912 (Lov om ophavsret fra 1912) eller Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (Benelux-landenes fælles designlov), forbliver ophavsretten, tegninger og/eller designrettighederne erhvervsdrivendes.

2.                Kunden har udtrykkeligt forbud mod at reproducere eller udgive værker leveret af erhvervsdrivende på en måde, der er uforenelig med aftalens omfang. Kunden har heller ikke ret til at etablere et patent på et produkt, der er leveret af erhvervsdrivende, at deponere det som en tegning, model eller som (en del af) et logo.

Artikel 15 - Klageprocedure

1.                Erhvervsdrivende har en tilstrækkelig dokumenteret klageprocedure og behandler klager i henhold til denne procedure.

2.                Klager vedrørende gennemførelsen af aftalen skal forelægges erhvervsdrivende fuldt og tydeligt beskrevet inden for tre arbejdsdage efter, at kunden har opdaget manglerne.

3.                Klager, der forelægges erhvervsdrivende, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil erhvervsdrivende svare inden for en periode på 14 dage med en bekræftelse på modtagelse og en angivelse af, hvornår kunden kan forvente et mere detaljeret svar.

Artikel 16 - Tvister

1.                Udelukkende hollandsk lov gælder for aftaler mellem erhvervsdrivende og kunden, som disse vilkår og betingelser gælder for.

2.                Disse vilkår og betingelser er underlagt hollandsk lov.

3.                Disse vilkår og betingelser er oversat til flere sprog, så alle kunder nemt kan læse og forstå dem. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den hollandske version af disse vilkår og betingelser og enhver oversættelse heraf, vil den hollandske version altid have forrang.

Skulle der opstå tvister som følge af aftalen, som ikke kan løses i mindelighed, vil disse blive forelagt den kompetente domstol i det distrikt, hvor erhvervsdrivende er etableret. Erhvervsdrivende og kunden kan aftale at løse deres tvister ved hjælp af bindende rådgivning eller vold